Czech Republic

         Zvolte Va?i lokalitu

         Czech Republic
         • Home
          

         Energetická ú?innost

         Zvy?ujeme produktivitu a ?et?íme náklady – Bosch Rexroth ?iní z energetické ú?innosti konkuren?ní vyhodu

         – Systematicky sni?ujeme spot?ebu energie p?i té?e produktivitě
         – Nová ?e?ení a optimalizace stávajících za?ízení
         – Propojování energetickych potenciál? u v?ech typ? stroj?

         Energetická ú?innost
          
          

         Mezi velké vyzvy ve strojírenství pat?í zvy?ování energetické ú?innosti. Zákonné p?edpisy jako je TIER 4 final a rostoucí ceny energií zaměstnávají toto odvětví. Navíc chce mnoho firem zmen?ovat svou uhlíkovou stopu CO2. Aby bylo mo?né jejich stroje a za?ízení energeticky co nejú?inněji uzp?sobit, je t?eba v sou?asnosti posuzovat cely systém. Zpravidla nesta?í optimalizovat pouze jednotlivé ?ásti. Proto spole?nost Bosch Rexroth jako?to poskytovatel ve?kerych pohonovych a ?ídicích technologií vyvinula v?eobecně platnou klasifikaci Rexroth for Energy Efficiency (4EE).

         Rexroth 4EE vyu?ívá ?ty?i páky: Energy System Design, kteryzahrnuje systematické komplexní pozorování, projektování, simulaci a poradenství. Efficient Components jsou sou?ástky a systémy s optimalizovanym stupněm ú?innosti. K Energy Recovery pat?í ?e?ení jako je hydrostaticky brzdovy systém (HRB), ktery nadbyte?nou energii spo?í se zpětnou vazbou a ukládá. Pou?ívání energií, které je ?ízeno pot?ebami, shrnujeme pod hlavi?kou Energy on Demand (Energie na po?ádání).

         Díky 4EE lze energetickou pot?ebu stroj? a za?ízení rozsáhle sni?ovat – p?i minimálně obvyklé produktivitě. P?íklad: Pohony komplexních stroj? se témě? nikdy jako celek sou?asně nevyu?ijí. Kdy? jsou permanentně k dispozici, spot?ebovávají zbyte?ně energii. ?ízení a regulátory firmy Bosch Rexroth p?epínají spot?ebi?e, které se aktuálně nepou?ívají, do pohotovostního re?imu, ktery ?et?í energii. Vysledkem je rostoucí energetická ú?innost, sní?ené emise CO2 a ni??í náklady na energii.

         Otá?kově variabilní ?erpadlovy pohon Sytronix nap?íklad sni?uje otá?ky v pohonu s ?áste?nou zátě?í nebo v p?estávkách na nulu. Nejen, ?e to sni?uje p?ímou pot?ebu energií, ale i vyvoj tepla. Tímto zp?sobem m??ete ve vět?ině p?ípad? zcela upustit od chlazení.

         Poradenství v energetické ú?innosti s konkrétními doporu?eními pro jednání Bosch Rexroth kromě toho Va?í firmě nabízí poradenství k energetické ú?innosti. Z toho tě?íte jak p?i optimalizaci stávajícího za?ízení, tak p?i vyvoji nového za?ízení. V rámci analyzy se systematicky p?ihlí?í k potenciální úspo?e energií ve?kerych pohonovych a ?ídicích technologií pro v?echny automatiza?ní systémy a typy stroj? po jejich cely ?ivotní cyklus. V souvislosti s tím obdr?íte konkrétní doporu?ení k opat?ením – ta vyplyvají z klasifikace 4EE. Díky optimálnímu uspo?ádání lze zvy?ovat schopnost vykonu Va?ich stroj? a za?ízení. To ?et?í náklady a Vám zaji??uje konkurenceschopnost.

         Prost?ednictvím 4EE firma Bosch Rexroth do roku 2020 sní?í i produkci CO2 ve vlastních závodech o 20 procent. Zku?enosti, které se p?itom získají, se uplatní rovně? v poradenství k energetické ú?innosti pro vyrobce stroj? a koncové u?ivatele.

          
          
          
          
          
         澳洲幸运10开奖结果

                         安徽快3走势图 2017年3d选号规律 pc28蛋蛋预测尽享网 二八杠输精光歌曲mv 49选7走势图100期 18选7一等奖多少钱 大乐透彩票2元网走势 广东快乐10分开奖结果 河南快三预测推荐号码 彩票开奖直播 雪缘园足彩胜负彩app 北京赛车pk10logo 体育彩票走势图区号 福彩试机号 精准六肖免费资料网址