Vietnam

         Ch?n v? trí c?a b?n

         Vietnam
          

         Tìm ki?m

          

         Liên h?

         Bosch Rexroth Vi?t Nam

         ??a ch?: T?ng 14, Ng?i Nhà ??c, 33 Lê Du?n, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

         ?i?n tho?i: +84 28 6285 7404

         Hotline: +84 917 335 138

         [email protected]

          
          

         Bosch Rexroth Vi?t Nam - Trung tam d?ch v? khách hàng

         ??a ch?: ???ng 15A, Khu Dan C? Ki?n á, Ph??ng Ph??c Long B, Qu?n 9, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam

         ?i?n tho?i: +84 28 6285 7404

          

         Bosch Rexroth - B? ph?n Truy?n ??ng & ?i?u khi?n tr?c thu?c Bosch Vi?t Nam
         Gi?i pháp an toàn, hi?u qu?, th?ng minh và m?nh m?.
         WE MOVE. YOU WIN.

         B? ph?n Truy?n ??ng và ?i?u khi?n Bosch Rexroth – tr?c thu?c Bosch Vi?t Nam, có nhi?u kinh nghi?m toàn c?u t?p trung vào các phan khúc th? tr??ng nh?: Thi?t b? t? ??ng hóa nhà máy, ?ng d?ng C? gi?i, Thi?t b? và K? thu?t C? khí nh?m phát tri?n nh?ng linh ki?n tiên ti?n c?ng nh? các gi?i pháp và d?ch v? chuyên bi?t cho t?ng h? th?ng. Bosch Rexroth cung c?p cho khách hàng các linh ki?n và h? th?ng truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n, th?y l?c, c?ng ngh? h?p s?, c?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n và c?ng ngh? l?p ráp, bao g?m các ph?n m?m và giao di?n Interner V?n V?t (Internet of Things).

         • New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, th??ng hi?u m?i, Logo m?i, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c
          New Rexroth, New Branding, We Move You Win, Bosch Rexroth, th??ng hi?u m?i, Logo m?i, Truy?n ??ng, ?i?u khi?n, T? ??ng hóa, Th?y l?c Nh?n di?n th??ng hi?u m?i Bosch Rexroth

          WE MOVE. YOU WIN.

          Th? gi?i ?ang thay ??i và c?ng ngh? ?ang thay ??i nhanh h?n. Và b?n bi?t kh?ng ... chúng t?i yêu ?i?u ?ó! Chúng t?i t? hào v? nh?ng c?ng ngh? tiên phong cho ngành T? ??ng hóa Nhà Máy, ?ng d?ng C? Gi?i và Thi?t b? và K? thu?t Th?y l?c nh?m h??ng ??n m?c tiêu phát tri?n b?n v?ng và ??ng hành cùng khách hàng.

         • Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant
          Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant Nhà Máy T??ng Lai

          Nhà Máy C?a T??ng Lai

          H?y t??ng t??ng m?t nhà máy n?i b?n có th? thay ??i m?i th? (ngo?i tr? c? s? h? t?ng) trong vòng vài ngày ho?c th?m chí hàng gi?? ??y ?? tính n?ng linh ho?t, chuyên biê?t ho?a và kh? n?ng m? r?ng t?i ?a. B?n hoàn toàn có th?!

         • Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant
          Nhà Máy T??ng Lai, ActiveCockpit, ActiveShuttle, IoTGateway, Bosch, Rexroth, APAS Assistant Th?y L?c C? Gi?i

          Th?y L?c C? Gi?i

          S? hóa Thi?t b? Th?y l?c C? gi?i? B?n hoàn toàn có th?!

         • Th?y L?c, Bosch Rexroth, b?m th?y l?c, xy lanh th?y l?c, van th?y l?c, ??ng c? th?y l?c, b? l?c th?y l?c, b? ngu?n th?y l?c,
          Th?y L?c, Bosch Rexroth, b?m th?y l?c, xy lanh th?y l?c, van th?y l?c, ??ng c? th?y l?c, b? l?c th?y l?c, b? ngu?n th?y l?c, K?t N?i Th?y L?c - V??t qua m?i Gi?i h?n

          Bosch Rexroth cung c?p chu?i s?n ph?m ?a d?ng t? s?n ph?m tiêu chu?n ??n các gi?i pháp, h? th?ng th?y l?c ??c thù, giúp, kéo dài tu?i th? máy và ti?t ki?m n?ng l??ng tiêu th?.

          
         Gi?i pháp C?ng nghi?p 4.0

         Gi?i pháp C?ng nghi?p 4.0

         Doanh nghi?p nên b?t ??u t? ?au khi C?ng nghi?p 4.0 ?ang tr? thành xu th? t?t y?u?

         H?y liên h? v?i Bosch Rexroth ngay h?m nay qua ???ng day nóng (028) 6285 7404.

         H? th?ng b?o trì d? ?oán tr?c tuy?n

         H? th?ng b?o trì d? ?oán tr?c tuy?n

         Làm th? nào ?? gi?m thi?u th?i gian ng?ng chuy?n trong các ho?t ??ng s?n xu?t?

         H?y liên h? v?i Bosch Rexroth ngay h?m nay qua ???ng day nóng (028) 6285 7404.

         D?ch v? k? thu?t

         D?ch v? k? thu?t

         Danh m?c d?ch v? k? thu?t ?a d?ng - ?áp ?ng t?ng nhu c?u c? th? c?a khách hàng

          
          
         Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

         Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

         Day chuy?n máy móc ??m b?o hi?u su?t t?i ?a nh? vào b? truy?n ??ng CNC và b? truy?n ??ng ?i?u khi?n hi?u su?t cao. Bosch Rexroth phát tri?n các gi?i pháp Nhà Máy T??ng Lai d?a trên nh?ng kinh nghi?m hàng ??u cùng d?i s?n ph?m và gi?i pháp tiên ti?n trong l?nh v?c t? ??ng hóa.

         Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

                    

         C?ng ngh? Si?t

         C?ng ngh? si?t t? Bosch Rexroth v?i ?? chính xác cao – bao g?m các lo?i c?ng c?, h? th?ng ?i?u khi?n và các ph? ki?n t??ng ?ng - cho nhi?u ?ng d?ng khác nhau.

         C?ng ngh? Si?t

         C?ng ngh? Si?t
                    
         C?ng ngh? hàn

         C?ng ngh? hàn

         C?ng ngh? d?n ??u cho nh?ng ?i?m hàn an toàn

         C?ng ngh? hàn

                    

         C?ng ngh? H?p s?

         Bosch Rexroth cung c?p d?i h?p s? hành tinh ?a d?ng cho các ?ng d?ng c? gi?i

         C?ng ngh? H?p s?

         C?ng ngh? H?p s?
          
          
         Truy?n ??ng và ?i?u khi?n ?i?n

         C?ng ngh? Khu?n ?úc

         Bosch Rexroth là ??i tác ?áng tin c?y cho nh?ng ?ng d?ng khu?n ?úc th?y l?c, khu?n ?úc s?n ph?m cho k? thu?t c? khí nói chung và các thành ph?n ?úc cho s?n xu?t khu?n kính. .

         C?ng ngh? Khu?n ?úc

                    

         Th?y l?c c? gi?i

         S?n ph?m và gi?i pháp c?a Bosch Rexroth cho các ?ng d?ng th?y l?c c? gi?i ?áp ?ng các tiêu chu?n kh?t khe nh?t v? m?c phát th?i, ??ng th?i góp ph?n gia t?ng hi?u su?t và ?? tin c?y.

         Th?y l?c C? gi?i

         Th?y l?c c? gi?i
          
          
         C?ng ngh? Truy?n ??ng t?nh ti?n

         C?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n

         C?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n Bosch Rexroth - chính xác, tin c?y, hi?n ??i

         C?ng ngh? truy?n ??ng t?nh ti?n

                    

         C?ng ngh? L?p ráp

         M?i tr??ng làm vi?c tr? nên hi?u qu? h?n khi ???c thi?t k? riêng cho t?ng yêu c?u s?n xu?t. T? k?, khung làm b?ng nh?m, tr?m làm vi?c l?p ráp th?ng qua day chuy?n t? ??ng hóa hoàn ch?nh v?i các h? th?ng b?ng t?i: C?ng ngh? l?p ráp ??c ?áo ???c Bosch Rexroth liên t?c c?p nh?t và phát tri?n qua nhi?u th?p k?.

         C?ng ngh? L?p ráp

         C?ng ngh? L?p ráp
          
          
         Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

         Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

         C?ng ngh? th?y l?c hi?n ??i, m?nh m?, th?ng minh, góp ph?n gia t?ng tính linh ho?t, t?ng n?ng su?t, kéo dài tu?i th? máy móc và ti?t ki?m n?ng l??ng tiêu th?.

         Bosch Rexroth tr? thành nhà cung c?p h? th?ng th?y l?c c?ng nghi?p hàng ??u nh? vào các s?n ph?m, h? th?ng th?y l?c th?ng minh, ?a d?ng th?ng minh, cùng các gi?i pháp th?y l?c hi?n ??i theo t?ng nhu c?u s? d?ng c?a khách hàng.

         Thi?t b? Th?y l?c c?ng nghi?p

                    
         Robot APAS

         Robot APAS

         Con ng??i và máy móc cùng làm vi?c và t??ng tác v?i nhau m?t cách an toàn.

         Robot APAS

                    
          
          
         澳洲幸运10开奖结果

                         福建11选5中奖金额 体彩20选5复式 欢乐斗地主单机版官方 3的开奖 大公开一码中特 好运彩3 青海快三福彩网 什么样的命能中彩票 好运快3下载安装 五子棋技巧图解 湖北30选5走势图 安徽体育彩票官网 福建11选5走逝图 快乐12基本走势图 广西快三一月九号预测